Shintaido Karate

RANK REQUIREMENTS
GODAN (5th) Kata: Taimyo, Shoei + Taikyoku (Dai) or (Sho)
YONDAN (4th) Kata: Kanku + Jutte or Meikyo
Nagewaza: Jodan: (in) Dai-ginga, (out) Tenchi-kiriharai; Chudan: (in) Sho-ginga, (out) Tenchi-kirikomi, Kotegaeshi (Mae, Yoko, Ushiro, Sagari-irimi)
Kumite: Satto-jutsu
SANDAN (3rd) Kata: Hangetsu + Jion or Shoei.
Nagewaza: Jodan: (in) Mizuguruma, (out) Momijigari; Chudan: (in) Sumigaeshi, Yokoguruma, and Yamaarashi, (out) Kazemakura
Kumite: Ten no kata, Chi no kata (receiving with Muso-ken)
NIDAN (2nd) Kata: Tensho + Bassai or Gankaku
Nagewaza: Jodan: (in) Ippon-Seoiotoshi, (out) Jindaiko; Chudan: (in) Araiso, (out) Daiheigen
Kumite: Renko (1 vs. 3)
Tameshi-zuki
SHODAN (1st) Kata: Tekki + Kanku or Enpi
Nagewaza: Jodan: (in) Doto or Irimi-kirikomi, (out) Osoto; Chudan: (in) Makikomi, Kouchi, Uchimuso, Deashibarai, (out) Sotomuso, Kaben-Gaeshi
Kumite: Renko (Tsuki, Keri) 1 vs. 1
1-2 KYU Kata: Heian (Sho).
Kumite: Renko (Tsuki) 1 vs. 1
Kihon: Maegeri + Mawashigeri + Yokogeri (Renzoku)
3-4 KYU Kata: Heian (Dai)
Kumite: Ten no kata, Chi no kata
Kihon: Mawashigeri, Nidangeri
5-6 KYU Kata: Taikyoku (Dai)
Kumite: Chi no kata, Chudan-zuki vs. Tenchi-kirikomi(W), Chudan-zuki vs. Gedan-barai (M)
Kihon: Toitsukihonwaza (Jikyo-ken on Fudodachi-zenshin), Chudan-Gyakuzuki, Yokogeri
7-8 KYU Kata: Taikyoku (Sho)
Kihon: Toitsukihonwaza (Kaisho-ken on Fudodachi-zenshin), Chudan-honzuki (Fudodachi-zenshin), Maegeri with Kiai
9-10 KYU Kihon: Tenshingoso (sei, dai), Eiko(dai), Chudan-honzuki on Kibadachi with kiai