Shintaido Bojutsu

RANK REQUIREMENTS
GODAN (5th) Kata: Moses no kon or “Go down, Moses!” (Bo)
YONDAN (4th) Kata: Hakuson (Bo)
Kumibo: Soei-kumibo II (Free hand receiving for Bojutsu attack)
SANDAN (3rd) Kata: Matsukaze (Bo)
Kumibo: Soei-kumibo I ( Bo vs Bo)
NIDAN (2nd) Kata: Sakugawa (Bo)
Kumibo: Renzoku-kumibo (#1 – #10)
SHODAN (1st) Kata: Hojo (Jo)
Kumite: Tenshingoso no Kumite on seiza
Eiko (dai) no Kumite 1 vs. 3 (Free hand)
Kumibo: Shinjo (dai), Nagare-ichimonji (Kayak) 1 vs. 3
1-2 KYU Kata: Taishi (Jo)
Kumibo: Shinjo(sho)
Kihon: Yodo-zuki (Taguri-morote-zuki, Zenshin-Kotai) 2 styles
Jo-kihon: Honte-uchi, Gyakute-uchi, Kaeshi-zuki, Gyakuzuki-honte-uchi
3-4 KYU Kata: Mizu no kata.
Kumibo: Eiko (dai) with Bo, 1 vs. 1
Yonhon-kumibo (sei, dai)
Kihon: Eiko (dai) with Bo
5-6 KYU Kata: Kaze no kata
Kumibo: Kihon-Kumibo (1-4)
Kihon: Eiko (sei) with Bo, Daijodan-uchi, Kohan, Ryuhi, Sanpo-uke (2 arrangements)
7-8 KYU Kata: Hi no kata
Kumibo: Neriai (Uchikomi vs. Uchikomi, Tsuki vs. Kohan)
Kihon: Eiko (dai) with free hand, Ten-nage, Catch-Bo, Jodan-uchiharai <Fudodachi-zenshin>,
Gedan-barai <Fudodachi-kotai>, Chudan-taguri-zuki <Fudodachi-zenshin>, Jodan-gyakute-uchi <Fudodachi-zenshin>
9-10 KYU Kihon: Mochikae, Juggle-Bo, Suihei-uchi <Kibadachi> with Kiai, Chudan-taguri-zuki <Fudodachi> with Kiai, Jodan-uchikomi <Fudodachi-zenshin> with Kiai, Morote-zuki <Fudodachi-zenshin> with Kiai