Shintaido Bojutsu

Rang Exigences
GODAN (5e) Kata: Moses no kon ou « Descend, Moïse! » (Bo)
YONDAN (4e) Kata: Hakuson (Bo)
Kumibo: Soei-kumibo II (Main libre recevant une attaque de Bojutsu)
SANDAN (3e) Kata: Matsukaze (Bo)
Kumibo: Soei-kumibo I ( Bo vs Bo)
NIDAN (2ème) Kata: Sakugawa (Bo)
Kumibo: Renzoku-kumibo (#1 – #10)
SHODAN (1er) Kata: Hojo (Jo)
Kumite: Tenshingoso no Kumite en seiza
Eiko (dai) no Kumite 1 vs 3 (Main libre)
Kumibo: Shinjo (dai), Nagare-ichimonji (Kayak) 1 vs 3
1-2 KYU Kata: Taishi (Jo)
Kumibo: Shinjo (sho)
Kihon: Yodo-zuki (Taguri-morote-zuki, Zenshin-Kotai) 2 styles
Jo-kihon: Honte-uchi, Gyakute-uchi, Kaeshi-zuki, Gyakuzuki-honte-uchi
3-4 KYU Kata: Mizu no kata.
Kumibo: Eiko (dai) avec Bo, 1 vs 1
Yonhon-kumibo (sei, dai)
Kihon: Eiko (dai) avec Bo
5-6 KYU Kata: Kaze no kata
Kumibo: Kihon-Kumibo (1-4)
Kihon: Eiko (sei) avec Bo, Daijodan-uchi, Kohan, Ryuhi, Sanpo-uke (2 arrangements)
7-8 KYU Kata: Hi no kata
Kumibo: Neriai (Uchikomi vs Uchikomi, Tsuki vs Kohan)
Kihon: Eiko (dai) en main libre, Ten-nage, Catch-Bo, Jodan-uchiharai <Fudodachi-zenshin>,
Gedan-barai <Fudodachi-kotai>, Chudan-taguri-zuki <Fudodachi-zenshin>, Jodan-gyakute-uchi <Fudodachi-zenshin>
9-10 KYU Kihon: Mochikae, Jonglerie avec Bo, Suihei-uchi <Kibadachi> avec Kiai, Chudan-taguri-zuki <Fudodachi> avec Kiai, Jodan-uchikomi <Fudodachi-zenshin> avec Kiai, Morote-zuki <Fudodachi-zenshin> avec Kiai