Shintaido Kenjutsu

Rang Exigences
GODAN (5e) Kata: Diamant Eight Cut Dai avec lame nue

Kumitachi: Kyukajo avec lame nue

YONDAN (4e) Kata: Okuden no Kata

Kumitachi: Soei-Kumitachi – Mugen – Dai Ginga/Sho Ginga

SANDAN (3e) Kata: Chuden no Kata

Kumitachi: Jissen-Kumitachi #12-#22 (arrangement pratique de Kyukajo)

NIDAN (2ème) Kata: Diamond eight Cut (dai)

Kumitachi: Jissen-Kumitachi #1-11 (arrangement pratique de Kyukajo)

SHODAN (1er) Kata: Diamond Eight Cut (sei) – Shoden No Kata