Shintaido Karate

Rang Exigences
GODAN (5e) Kata: Taimyo, Shoei et Taikyoku (Dai) ou (Sho)
YONDAN (4e) Kata: Kanku + Jutte ou Meikyo
Nagewaza: Jodan: (intérieur) Dai-ginga, (extérieur) Tenchi-kiriharai; Chudan: (intérieur) Sho-ginga, (extérieur) Tenchi-kirikomi, Kotegaeshi (Mae, Yoko, Ushiro, Sagari-irimi)
Kumite: Satto-jutsu
SANDAN (3e) Kata: Hangetsu + Jion ou Shoei.
Nagewaza: Jodan: (intérieur) Mizuguruma, (extérieur) Momijigari; Chudan: (intérieur) Sumigaeshi, Yokoguruma, et Yamaarashi, (extérieur) Kazemakura
Kumite: Ten nokata, Chi no kata (recevoir en Muso-ken)
NIDAN (2ème) Kata: Tensho + Bassai ou Gankaku
Nagewaza: Jodan: (intérieur) Ippon-Seoiotoshi, (extérieur) Jindaiko; Chudan: (intérieur) Araiso, (extérieur) Daiheigen
Kumite: Renko (1 vs 3)
Tameshi-zuki
SHODAN (1er) Kata: Tekki + Kanku ou Enpi
Nagewaza: Jodan: (intérieur) Doto ou Irimi-kirikomi, (extérieur) Osoto; Chudan: (intérieur) Makikomi, Kouchi, Uchimuso, Deashibarai, (extérieur) Sotomuso, Kaben-Gaeshi
Kumite: Renko (Tsuki, Keri) 1 vs 1
1-2 KYU Kata: Heian (Sho).
Kumite: Renko (Tsuki) 1 vs 1
Kihon: Maegeri + Mawashigeri et Yokogeri (Renzoku)
3-4 KYU Kata: Heian (Dai)
Kumite: Ten no kata, Chi no kata
Kihon: Mawashigeri, Nidangeri
5-6 KYU Kata: Taikyoku (Dai)
Kumite: Chi no kata, Chudan-zuki vs Tenchi-kirikomi (W), Chudan-zuki vs Gedan-barai (M)
Kihon: Toitsukihonwaza (Jikyo-ken sur Fudodachi-zenshin), Chudan-Gyakuzuki, Yokogeri
7-8 KYU Kata: Taikyoku (Sho)
Kihon: Toitsukihonwaza (Kaisho-ken sur Fudodachi-zenshin), Chudan-honzuki (Fudodachi-zenshin), Maegeri avec Kiai
9-10 KYU Kihon: Tenshingoso (sei, dai), Eiko (dai), Chudan-honzuki sur Kibadachi avec kiai