Shintaido Kyukajo

TECHNIQUE # NOM – PROGRAMME DE BASE
1 Tenshinken Daijodan-kirioroshi
2 Nikajo Jodan-kirikomi
3A Sankajo Chudan-kirikomi
3B Kusanagi Chudan-kirikomi (Hanmi-handachi)
4A Seichuken Chudanzuki
4B Jigoken Jodanzuki
5A coupe Boomerang I Jodan-kiriharai
 
5B coupe Boomerang II Jodan-kiriharai x 2
6 Tsunami Chudan-kiriharai – Jodan-kiriharai
7 Kokuken Chudan-kiriharai – Jodan-kiriharai
8A Hasso Chudanzuki – Daijodan-kirikomi
8B (en) Hasso Hasso et Jodan-kiriharai
9 Mugen Chudan-kirikomi x 2
Sannin Ichiretsu